Aanleg van een zwemvijver

(een werk van lange adem)

Het nadeel aan ‘beginnen’ is dat er bij dat begin nog niet veel te vertellen valt. Je bent er dus wel een beetje aan voor de moeite, want voorlopig valt hier behalve theorie nog niks te rapen. Onze (zwem)vijver bestaat momenteel alleen nog maar in onze gedachten. Die virtuele plannen zijn ondertussen al een paar keer aangepast, zodat we nu ongeveer wel weten wat we willen.
Nu begint de zoektocht naar de praktische kant van de zaak. Websites, brochures en boeken lezen, en dat alles hier op deze pagina’s een beetje proberen te ordenen. Beginnen bij het begin dus:

de vijver:

De ideale grootte zou zo ergens tussen de 70 m² en de 150 m² liggen, waarbij (maximaal) de helft diep genoeg om te zwemmen, en (minimaal) de andere helft een plantenvijver. De diepte is niet zo doorslaggevend, een verloop van 10cm tot ongeveer 80 cm is ok voor het vijverdeel. Veel belangrijker is het profiel: zorg voor een geleidelijk verloop in de diepte zodat alle planten en dieren kans maken om zich te vestigen. Vooral een zacht hellende noordoever is zeer belangrijk voor amfibieën. Voor het zwemgedeelte is 150 cm een veilige diepte.

De plaats is best in volle zon voor het zwemgedeelte en indien mogelijk gedeeltelijk beschaduwd voor het vijvergedeelte. In de onmiddellijke omgeving best struiken en boompjes in functie van de beestjes (mag best veel zijn: tot de helft van de totale oppervlakte van de vijver). Het is vanzelfsprekend aangenaam als je de vijver van op het terras en/of vanuit het huis kan zien.

het ontwerp

Maak vooraf een (zeer) gedetailleerd plan op. Eerste werk hierbij is het gedetailleerd opmeten van de plaats en omgeving waar de vijver komt. Ook de hoogteverschillen moeten opgemeten worden. Een bruikbare methode is het spannen van een horizontaal touw (gebruik een waterpas) tussen twee stokken over de toekomstige vijver heen, en dan de afstand tussen touw en grond te meten op regelmatige afstanden. Indien het terrein zeer onregelmatig is moet je dit op verschillende plaatsen herhalen.

Vertrekkende van het plan van de bestaande toestand teken je dan de zwemvijver uit. Teken ook de vijverdiepte op het plan (gebruik ‘hoogtelijnen’) en teken dwarsprofielen. Hou bij het uittekenen van de diepte ook rekening met een bufferende zandlaag van 10 à 15 cm dikte. Het uiteindelijke plan moet je in staat stellen het uit te graven volume grond te berekenen. Vooraleer te graven moet je een bouwvergunning hebben, aan te vragen bij de technische dienst van de gemeente. In dit verband zit er ook verschil op naargelang
de bestemmingszone waarin de vijver zich zal bevinden, voor landbouwgebied is toestemming van hogere instanties vereist.

In de zomer kan veel water verdampen. Het is geen slecht idee om een deel van het dak in de vijver te laten afwateren. Als je de plaats voor deze instroom ongeveer tegenover de overloop zet heb je een natuurlijk systeem om drijvende onzuiverheden af te voeren. Ter hoogte van de instroomplaats best een behoorlijk brede plantenzone voorzien om meegespoelde onzuiverheden weg te filteren. Vermijd in elk geval oppervlakkige instroom vanuit de omgeving van de vijver, dit zal een veel te grote voedseltoevoer tot gevolg hebben.

De grens tussen zwemgedeelte en vijvergedeelte baken je best enigzins af, omdat de steile helling anders niet stabiel genoeg is. Dit kan op verschillende manieren, maar hout of zandzakken zijn het handigst. Ze bieden ook het voordeel dat ze (mits een extra beschermende laag tussen folie en hout) gewoon bovenop de folie kunnen geplaatst worden. Zorg bij gebruik van hout dat het geen overtollig hars meer bevat, en gebruik vooral GEEN geïmpregneerd hout (leve de gespecialiseerde handel. uitgeloogde lork of zilverspar zijn doorgaans
geschikt). Het hout of de stenen mogen gerust hoger komen dan de bodem van het vijvergedeelte, maar toch best ongeveer 40 cm onder het wateroppervlak blijven.

de aanleg:

Bewaar bij het graven de bovenste laag teelaarde, om achteraf de randen weer af te werken. De diepere lagen zijn doorgaans veel compacter en zwaarder van structuur, en minder geschikt om achteraf mee te werken. De rest van de uitgegraven grond kan afgevoerd worden. Na het graven alle scherpe voorwerpen, stenen, boomwortels ed verwijderen en daarboven nog een bufferlaag voorzien. Zand (15cm), worteldoek of een dikke bufferlaag van (grote hopen) oude kranten. zorg voor een overloop op een plaats waar dat geen kwaad kan.

Na het uitgraven kan je de vereiste hoeveelheid folie en beschermvlies gaan opmeten. Doe dat met twee personen, ter plaatse, gebruik makend van een meetlint. maak met de opgemeten gegevens een gedetailleerde schets. Met deze schets en het eerder gemaakte plan kan de leverancier de folie op maat maken. PDM (UVB) folie is te verkiezen boven PVC qua levensduur en qua milieubelasting. Lengte van de folie = lengte vijver + 2x maximale diepte + 60cm voor afwerkingvan de boorden
Breedte van de folie = breedte vijver + 2x maximale diepte + 60cm
Beschermvlies: telkens 10cm overlap tussen de stroken voorzien.

Aan de rand van de vijver voorzie je een perfect horizontale afboording van 10 cm hoog in hout (paaltjes met planken verbonden) of baksteen waaraan de folie kan bevestigd worden. Op die manier krijg je een vertikale wand van een 10tal cm waardoor het droogtrekken in de zomer beperkt gehouden wordt. Voorzie uitstapmogelijkheden voor insecten en kleine zoogdieren die in het water vallen, zeker in het begin als er nog niet zoveel plantengroei is waarlangs ze het water weer kunnen verlaten. Sowieso zorgt een kleine open zone van stenen/steentjes ergens langs de oever voor de nodige variatie in functie van het dierenbestand.

Voorkom zoveel mogelijk plooien in de folie. Dit kan sommige planten genoeg houvast bieden om zich doorheen de folie te wortelen. Beter een grote plooi die je met “florin plast” overkleeft dan vele kleine plooitjes. Bovenop de vijverfolie komt dan een laag vijverbodem van maximaal zo’n 10cm (zo arm mogelijke grond, het is de bedoeling dat de planten hun voedsel uit het water halen en zo de algen een hak zetten. Te rijke grond zal daarentegen voedingsstoffen aan het water afgeven en zo de algenbloei bevorderen). In feite volstaat een dunnen laag zand om de folie tegen UV te beschermen, met hier en daar hoopjes arme grond. Aan de ondiepe randen eventueel nog een demplaag om doorsteken door reigers te voorkomen (al wordt dit gevaar volgens sommigen overdreven).

Nu kunnen de planten die niet in een mand geplaatst worden in de vijver geplant worden.

Nu kan de vijver volledig gevuld worden met water. Doe dit via een tuinslang die in een poreuze zak uitmondt. Op die manier wordt de waterkracht getemperd en voorkom je wegspoelen van de grond in de vijver.

Onmiddellijk na het vullen een jerrycan water van een goede poel en enkele potten met ongewervelden overbrengen naar de nieuwe poel, én een aantal zuurstofplanten (verzinken door ze aan een steen te binden). Op die manier kan dikwijls een initiele algenbloei onderdrukt worden. Om de temperatuurshock te verminderen hang je best de potten en de jerrycan eerst een klein halfuurtje in het water vooraleer de dieren vrij te laten. Zo kan de temperatuur van de containers langzaam zakken tot die van het (meestal koude) nieuwe water. Om dezelfde reden is het beter om de planten die in een mandje geplaatst worden pas na enkele dagen in de zwemvijver te plaatsen, op die manier is het water al aangepast aan de omgevingstemperatuur. Je plant best ook niet op een zonovergoten warme dag. Afboording van de vijver kan met hout of (bak)steen.

Toegang tot het water

hellend vlak, vrij van plantengroei (helling: verhouding 3:1 minimum, liefst nog vlakker), en/of met steigertje. Een steigertje kan vrij eenvoudig zijn: twee vertikale palen, in een betonnen voet verankerd. Deze met horizontale balken verankerd met elkaar en elk met de oever. op de balken naar de oever bevestig je dan loopplanken, tussen de vertikale balken kan je een laddertje maken om in en uit het water te klimmen.

onderhoud:

Veel onderhoud is er bij een goed draaiende vijver niet, al kan je toch best elk jaar een grote hoop planten uitdunnen (planten na verwijderen enkele dagen naast de vijver laten liggen zodat beestjes kunnen terugkruipen), en afwisselend elk jaar van de helft van het vijveroppervlak het bezonken slib verwijderen. Ook dit slib laat je best eerst nog een tijd naast de vijver liggen.

planten en dieren:

Niet teveel verschillende soorten planten kiezen. Plant ook niet teveel, geef de planten de kans om uit te breiden zonder dat ze elkaar gaan beconcureren en zelf hun meest geschikte standplaats op te zoeken. Dit kan niet in een overvolle vijver. Kies de planten ook in functie van hun bloeiperiode en grootte, stem die zoveel mogelijk op elkaar af zodat er altijd bloeiende planten te vinden zijn, en dat grote planten omringd kunnen worden door lager blijvende.

Koop de planten best in een speciaalzaak, controleer bij aankoop of de planten vlot uit hun potje kunnen en of de kluit niet uiteen valt, dit geeft een indicatie of de beworteling gelijkmatig is. Koop geen planten met stukken bruine wortel. Dit wijst op verrotting en zuurstoftekort bij de wortel. Koop ook geen planten waarvan de wortels al sterk doorheen het potje gegroeid
zijn. Bij het uithalen zal je onvermijdelijk de fijne haarwortels beschadigen en zullen de planten maar moeilijk aanslaan. Je kan kiezen tussen planten in mandjes, (los) planten in een hoopje grond of gewoon met een steen verzwaarde ondergedoken planten die je in de vijver lost. Plant ze in groepjes bij elkaar, en herhaal deze groepjes op verschillende plaatsen in de vijver. Zo oogt het minder chaotisch.

Onder het wateroppervlak: zuurstofplanten. Deze zorgen niet alleenvoor zuurstof, maar hebben ook een filterende werking in de vijver.

Aanraders: Voorjaarssterrekroos, Gehoornd doornblad, Waterviolier, Puntkroos. Verder ook Egelskop.

Op het wateroppervlak: drijvende planten (aanraders: Krabbescheer, Kikkerbeet eventueel Watergentiaan) of planten met drijvende bladeren (Aanraders: Waterlelie (opgepast: elke soort waterlelie heeft een voorkeur voor een bepaalde waterdiepte), Gele plomp (voor grote vijvers), Bonte dwergplomp, Gewone waterranonkel, drijvend fonteinkruid). Niet te veel, of er is niet meer genoeg licht voor de ondergedoken zuurstofplanten, maar ook niet te weinig, want door hun schaduw beperken ze ook de algengroei: 1/3 van het totale oppervlak is een goede hoeveelheid.

Dan zijn er ook nog boven het wateroppervlak groeiende planten die vooral in aan de rand van het vijverdeel aan bod kunnen komen. (vb Zwanebloem, Dotterbloem, Gele lis, Waterdrieblad, Grote waterboterbloem, Pijlkruid, Lidsteng, Kleine watereppe) en Moerasplanten die bijvoorbeeld in de buurt van de overloop een plaats kunnen krijgen (dus in feite al buiten de echte vijver). (vb Koninginnekruid, Moerasspirea, Echte koekoeksbloem, Penningkruid, Gewone wederik, Gewone kattestaart, Moeras-vergeetmij-nietje, Moerasandoorn, Smeerwortel, Valeriaan, Watermunt, Poelruit, Ligularia.) In de omgeving van de vijver passen ook Wilg en Zwarte els

! Te vermijden woekeraars: Reuzenbalsemien, Gewoon kroos, , Waterpest
! Lisdodde, Chinees prachtriet (Miscanthus floridulus) en bamboe kunnen door folie breken

Padden verkiezen open stukken, zonder of met heel weinig vegetatie

Puur voor de ecologische waarde is het af te raden om vissen in de vijver te brengen. Af en toe komen ze er toch spontaan in terecht (via waterplanten, of via eitjes die aan de poten van vogels binnen gebracht worden. Op zich geen ramp: als het vijvergedeelte groot genoeg is en er voldoende planten in staan vinden de andere dieren schuilplaatsen genoeg. De grotere vissen blijven dan in de diepere delen. Zeker als er stukken zijn waar grote aantallen planten het oppervlak bedekken kunnen libellen en juffers ongestoord hun eieren afzetten. Ook de soort vissen doet er veel toe. Sommige soorten, zoals Koi en andere karperachtigen woelen de bodem om en verstoren zo de plantengroei.

leesvoer:

 • Kikker en Co – Het wilde leven aan de waterkant met tips voor de ecologische tuinvijver – Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels
 • de wilde tuin – Johan Wullaert (Boek) (niet meer te koop, wel nog in veel openbare bibliotheken)
 • Een eigen zwemvijver – Wolfram Franke (Boek) (behoorlijk gedetailleerd maar bijwijlen chaotisch boek)

54 reacties op Aanleg van een zwemvijver

 1. wynant Kurt schreef:

  Hallo,
  proficiat met uw site, echt de moeite waard!!!
  nu heb ik echter wel een vraagje voor u… hebt u reeds uw gedroomde zwemvijver al gemaakt? zoja… hoe is dit verlopen want voor mij is dit ook een droom die ik graag zou verwezelijken…

 2. bart schreef:

  @Kurt: mijn drie spoken zijn mij nog te jong én vooral te dierbaar om de zwemvijver al aan te leggen. Nog minstens vijf jaar vrees ik. Maar of ik zo lang zal kunnen wachten?…

 3. Ingrid schreef:

  Het beplanten van de moeraszone in een zwemvijver is me niet helemaal duidelijk.
  Onze moeraszone zit vol met lavastenen, en we willen er nu gele lis in planten. Maar mag er aarde in de moeraszone? Moeten de planten in potten in de moeraszone of enkel de plant met z’n wortel.
  Kan je me raad geven.

  Ingrid.

 4. lut schreef:

  Dan is het echt niet nodig dat je een muur met betonnen blokken metst rondom ?

 5. bart schreef:

  @lut: nee hoor. Je kan ook hout gebruiken, of gewoon aansluiten op de oever als de grond stevig genoeg is (aangevoerde grond is soms nog niet stabiel genoeg).

 6. Leen schreef:

  Ik lees op diverse sites over filter installatie’s dit loopt bij sommige leveranciers behoorlijk in de papieren.
  Is dit niet noodzakelijk voor een schone zwemvijver ???
  Graag advies.

 7. bert schreef:

  We hebben sedert september 2007 een zwemvijver van 10 op 3 meter, 1,50 meter diep.
  Er zitten deze winter meerdere padden in; haal ik ze er best uit, of is het beter ze er in te laten?
  Bert

 8. bart schreef:

  bert: padden er zeker in laten: binnen enkele weken, na het voortplantingsseizoen, zullen ze er vanzelf weer uitkruipen. Eventueel zullen ze voor nageslacht gezorgd hebben. Die zullen heel wat insecten en ander klein gedoe uit de vijver opeten en daarna ook de zwemvijver verlaten. Dus tegen dat het water een beetje een aangename temperatuur heeft om in te zwemmen zijn die beestjes al lang vanzelf weer weg. Wettelijk zijn ze overigens beschermd en mág je ze in feite zelfs niet uit de vijver halen. Indien je vijver overal een stijle wand heeft moet je er wel voor zorgen dat er ergens een plaats is waar ze er uit kunnen, bijvoorbeeld met een klein ‘loopplankje’.

 9. Filip schreef:

  Zoek ook een zwemvijver in mijn aan te leggen (ma zit nog met 2 kleine ukjes onder de 2,5 jaar) maar zit met een probleem… mijn tuin ligt laag en is drassig… dus had ik de volgende oplossing bedacht… vijver onderverdelen in 4 delen… eerst de filterzone die tot 40 cm boven grondniveau komt (gemetst) met daarna de zwemvijver (4op4 of zoiets)… deze zwemvijver komt dan via een waterval in een amfibie annex natuurlijke vijver terecht (3op3)…. deze zit een 8cm boven het huidige grondniveau… om dan een overloop in een moeraszone te laten uitkomen…. (grondniveau)….

  Is het mogelijk om die verhogingen mogelijk te maken met de uitgegraven aarde (natuurlijk breed genoeg om grondniveau voor de stevigheid) en deze dan met een bodembedekker te beplanten (liefts iets van hier) zodat de aarde wal niet verzakt!

  iemand een idee dat dit haalbaar is?

 10. bart schreef:

  ik denk dat je verhogingen dan echt wel heel breed zullen moeten zijn om de nodige stevigheid te garanderen, 40cm boven grondniveau geeft toch al een behoorlijke waterdruk. De planten op de wallen zullen alleen de erosie door regenwater tegenhouden, niet de zijwaartse hydrostatische druk. Misschien raadpleeg je hier best toch even een (tuin)architect voor.

 11. hendrik schreef:

  1 m water geeft onderaan een druk van 100 g, dus 40 cm ongeveer 40 g…

 12. bart schreef:

  @hendrik: gelukkig heb jij beter opgelet in de les fysica dan ik.

 13. TSyen Alain schreef:

  Proficiat met je leuke en bijzonder nuttige site.
  Ook wij zijn aan het rondkijken om een zwemvijver aan te leggen.
  Heeft iemand een idee over “goede” en betrouwbare aannemers ?

  • jeroen schreef:

   Als je zelf beetje handig bent raad ik u aan om de site http://www.doehetbeterzelf.com is te bekijken, daar heeft iemand stap voor stap zijn realisatie van zijn zwemvijver opgezet compleet met foto’s en kostprijzen. Heeft hem hierdoor maar de helft gekost van de prijs die de goedkoopste aannemer voor hem had gemaakt.

 14. Loko Tosh schreef:

  @TSyen: U maakt een grapje !

 15. Chris schreef:

  Vraagje, wanneer je het zwemgedeelte afboord met lork of zilverspar die zich 40cm onder het wateroppervlak bevind en los ligt op de vijverfolie komt die dan niet bovendrijven?

 16. Chris schreef:

  Hoe los je dat dan op?

 17. bart schreef:

  – door geen lork of zilverspar te gebruiken
  – door de balken te verankeren of te verzwaren

 18. Chris schreef:

  Nogmaals een lastige vraag, hoe kan men verankeren waneer het hout op de folie ligt?

 19. bart schreef:

  Tja Chris, ik ben geen tuinvijver aannemer, dus pasklare antwoorden voor zo’n problemen heb ik niet. Creativiteit gebruiken zou ik zeggen. Afhankelijk van je plan kan je met betonijzers de boel aan elkaar zetten, aan een vlonder bevestigen, hier en daar met zware stenen vastzetten, of zelfs met beton of ijzer verzwaren. ’t hangt allemaal ook wat af van hoe je plaatselijke situatie en vorm van je vijver is.

 20. Chris schreef:

  O.K bedankt

 21. Charly schreef:

  Hey, mijn vijver is net gegraven en de ondergrond was keihard en een zwaardere kraan was nodig. Ik heb hem rond gemaakt(7mdoormeter) & achteraan het zuiveringgedeelte van 4op5, alles 1,50 diep. Morgen beginnen metsen met betonblokken en spijtig genoeg moet ik wachten tot lente 2010 voor de afwerking met polyester( moet +/_15°c & droog zijn).
  Wie kan mij helpen met een degelijke pomp, merken, type, verbruik…en liefst werkend op een zonnepaneel & welke stenen( lava) of ander zuiveringmateriaal is het beste?

 22. bart schreef:

  Charly, ik niet!
  Afwerken met polyester behoort overigens naar mijn bescheiden mening ook niet tot de rubriek ‘natuurlijke zwemvijver’.

 23. Dre schreef:

  Ben vijver van 4.5/12.0 + 3.0 (voor lavasteen) aan het maken (betonplaat + metselwerk). Is het nodig (echt zoodzakelijk) om planten te plaatsen. geven de lavasteen en microben niet voldoende zuurstof ed?
  Er komt maximaal 2 vissen in.

 24. bart schreef:

  Lavasteen produceert geen zuurstof. Microben verbruiken meer zuurstof dan ze produceren. Om zuurstof te produceren heb je bladgroen nodig (enkele specialekes daargelaten) en dat zit vooralsnog enkel in planten. Maar wieren komen er vast wel vanzelf in, dus geen zorgen wat dat betreft! Zuurstof komt trouwens ook in het water terecht door uitwisseling met de lucht aan het wateroppervlak. Je kan dat verbeteren door circulatie in het water te creëren, bijvoorbeeld met een pomp.
  Maar al bij al: lavasteen? beton? metselwerk? geen planten? vissen?
  eens googelen op ‘koivijver‘ lijkt me voor je toepassing nuttiger. Dit stukje gaat over een natuurlijke zwemvijver, twee totaal verschillende dingen.

 25. Janis schreef:

  Hallo, wauw, wat een schat aan informatie vind ik hier terug! Nou wij zouden ook heel graag een zwemvijver aanleggen en zit wel met een aantal vraagjes hierover…
  We zouden een rechthoekige vijver aanleggen met een zwemgedeelte van 12m x4 m, diepte 1,5 m, hoeveel m² hebben we extra nodig voor de beplanting?
  Moeten de zijkanten altijd gemetst worden met betonblokken of bestaan er ook andere manieren?
  Bedankt voor alle advies!

 26. luc schreef:

  Tip: plant alleen gele lis en iris in lava de andere planten in mandjes met grond en afdekken met lava. Dotterbloem ea. groeien anders niet goed. De bedoeling is dat de planten veel wortels maken en zo de vijver filteren.

 27. bart schreef:

  Janis, het antwoord op allebei je vragen staat al in de tekst hierboven:
  ‘De ideale grootte zou zo ergens tussen de 70 m² en de 150 m² liggen, waarbij (maximaal) de helft diep genoeg om te zwemmen, en (minimaal) de andere helft een plantenvijver.’
  en ‘Aan de rand van de vijver voorzie je een perfect horizontale afboording van 10 cm hoog in hout (paaltjes met planken verbonden) of baksteen waaraan de folie kan bevestigd worden.’
  Luc: bedankt voor je aanvulling

 28. Pingback: Wat is een zwemvijver ? « DoeHetBeterZelf

 29. jean-paul schreef:

  heb je een idee wat een vijver van +- 70m² kost, met planten en lava inbegrepen?

 30. bart schreef:

  geen idee jean-paul.

 31. Pingback: Ecologisch zwemmen in je zwemvijver « Greenfudge.be

 32. Sven schreef:

  Ik wens een zwemvijver 10mx2,5m en 1m50 diep.
  Als ik geen planten zet in men zwemgedeelte en een communicerend rietvak met grind van 2mx2m met pomp voorzie, is dat dan realistisch om enerzijds geen ziekten te krijgen en anderzijds een voldoende rein zwemvijver te hebben.

 33. bart schreef:

  Sven, zoals hierboven staat:
  ‘waarbij (maximaal) de helft diep genoeg om te zwemmen, en (minimaal) de andere helft een plantenvijver’. 10×2,5 = 25m² zwemmen. Dan moet je plantendeel ook MINSTENS 25m² zijn, en niet 2×2 = 4m³. Ge ga daar gigantisch vuile ziektes van krijgen maat!

 34. Bob schreef:

  Ik heb een vraag ivm mijn zwemvijver (4×10 meter, 1,8 diep)
  Er is een afzonderlijke filter (4×3 meter) bovengronds, het water wordt er onderaan ingepompt en loopt door de lava, substraat en irissen naar boven waarna het in de vijver overloopt. Deze filter staat dus volledig los van de vijver en is enkel verbonden met een waterkanaal van +/- 3 meter lengte. Mijn vraag is : is een filtering van onder naar boven ok? Of is dit beter omgekeerd? Wij moeten immers aanpassingen doen gezien lekkage. Graag uw advies.

  • bart schreef:

   Bob, voor zover ik weet (ik ben geen tuinarchitect of -aannemer) maakt dat niet in het minste verschil of het nu van boven uit of van onder uit gefilterd wordt.

 35. Loko Tosh schreef:

  @Bart: tenzij het vuilste water bovenaan drijft misschien?

 36. bart schreef:

  @Loko Tosh: zolang de aanvoer van het vuil water zich aan de andere kant van de uitstroom bevindt vermoed ik geen enkel verschil. Integendeel zelfs: misschien is aanvoer onderaan en afvoer bovenaan interessanter omdat grotere (zwaardere) vuilpartikels door de zwaartekracht al rapper tegengehouden worden in plaats van dieper in de filter te zinken?

 37. Loko Tosh schreef:

  @Bart en Bob: mijn opmerking was eens te meer een flauwe grap, bovendien, nu ik er eens over nadenk, had ik het probleem zelfs niet begrepen. Maar ik zou toch kiezen voor een inloop boven omdat je dan de kans op verstopping verkleint. Besef wel dat ik noch een zwemvijver, noch een filter heb. Deze stuurman blijft aan wal.

 38. Luc schreef:

  Hallo,

  Ik heb net een zwemvijver aangelegd en ben op zoek naar lavastenen. heeft iemand van jullie een idee over het beste kaliber hiervoor? Waar kan ik hiervoor best terecht? Ik woon in Oostakker bij Gent.

 39. Lotte schreef:

  Is het blauwdink een tussen-oplossing geworden voor het grotere werk?
  Dit weekend hebben we ook een blauwdink opgepompt (=+spierballen) vorig jaar hadden we het ook gedaan, welliswaar een grotere maar omdat het water nooit warm was heb ik een kleinere aangeschaft. Helaas staat dat grote blauwe ondink wel op de google earth. Dat steekt enorm af tussen al dat groen :)

 40. bart schreef:

  Inderdaad Lotte, in afwachting van beter… nog even wachten tot de kinderen wat groter zijn en (beter) kunnen zwemmen.
  En ik heb me destijds suf gepiekerd wat die blauwe ufo wel mocht zijn die bij google earth in onze tuin getoverd stond… bleek het de trampoline van de kinderen te zijn. :-)
  Het water van het zwembad was gisteren een zalige 30°C, dus voor de kinderen ideaal

 41. Anja schreef:

  Wij hebben een bestaande natuurlijke vijver ,waar we nu met dit warme weer van de voorbije dagen ons eerste duikje hebben in gedaan . In de zomer zal hij toch een minimum diepte hebben van 1,60 en in de winter bijna 2 ( is natuurlijke overstromingsbron ) . Er zitten allerhande kikkers en vissen ( van klein naar groot ) op en de kanten zijn verwilderd van de vijverplanten en grassen .IWij denken dat de vijver gezond moet zijn van nature uit aangezien we nog nooit last hebben gehad van bv vis sterfte …Kent er iemand iemand die hier ervaringen mee heeft om zulk een vijver op te knappen door bv de zijkanten beter te beplanten / verstevigen / aanleggen , eventueel pomp ( en zo ja welke ? ) , en om er zo een ” betere ” zwemvijver ” van te maken ???

 42. paul schreef:

  beste
  wil zwemvijver aanleggen – liefst zo veel mogelijk zelf – zo economisch mogelijk – 100 % ecologisch – bedankt voor de mooie website trouwens – liefst wil ik bij iemand langsgaan die er een heeft gelegd om eens van gedachten te wisselen…
  (ben van het gentse)
  Mvg
  Paul

 43. bart schreef:

  hier nog steeds geen aangelegde zwemvijver paul, dus ik kan je niet verder helpen.

 44. Mathieu schreef:

  Beste Bart,

  Ik zit met dezelfde situatie als Anja:

  “Comment from Anja
  Time: 16/07/2010, 17:21

  Wij hebben een bestaande natuurlijke vijver ,waar we nu met dit warme weer van de voorbije dagen ons eerste duikje hebben in gedaan . In de zomer zal hij toch een minimum diepte hebben van 1,60 en in de winter bijna 2 ( is natuurlijke overstromingsbron ) . Er zitten allerhande kikkers en vissen ( van klein naar groot ) op en de kanten zijn verwilderd van de vijverplanten en grassen .IWij denken dat de vijver gezond moet zijn van nature uit aangezien we nog nooit last hebben gehad van bv vis sterfte …Kent er iemand iemand die hier ervaringen mee heeft om zulk een vijver op te knappen door bv de zijkanten beter te beplanten / verstevigen / aanleggen , eventueel pomp ( en zo ja welke ? ) , en om er zo een ” betere ” zwemvijver ” van te maken ???”

  Ik vraag me af of het nuttig is om een vierde van de vijver in te richten als plantenzone voorzien van lava; onze buren zwemmen volop in hun zwemvijver, maar volgens mij zit daar geen vis op.

  Groeten Mathieu

 45. Jan schreef:

  Ik heb ook jaren geleden een zwemvijver laten aanleggen op basis van een lava-filter. Na een jaar of zeven was deze verstopt. Ik kon dan niet anders dan al die lava (15m³) eruit halen en andere steken. Ik ben eerst gaan rondhoren of we het niet anders konden oplossen. Ik ben dan bij een firma terecht gekomen uit Burcht (B) (momenteel zitten deze in Olen). Zij hebben mij een alternatief biologisch filtersysteem aangeraden. Ook in de vorm van een moerasbed. Ik moet zeggen: tot op heden ben ik zeer content (4j). Mijn water is nog steeds zuiver (zelfs zuiverder dan de laatste jaren van mijn lava-filter. De filter die ik nu heb komt de firma jaarlijks spoelen (1/2 dagje werk) om zijn werking te garanderen. Ook één van mijn vrienden is met deze firma in zee gegaan. Hij heeft zijn vijver zelf opgebouwd, maar kreeg wel volledig opbouwadvies van deze firma. Ik vertel iedereen over dit schitterende filtersysteem, want ik ben er zeer content van!

  Groetjes Jan

 46. dreamygirl schreef:

  aah wij gingen dat ook eens efkes aanleggen, kon er nog wel bij naast de boerderij…ha!
  het blijft een mooie droom en ooit doen we hem uitkomen zoals onze andere dromen.
  mooie foto’s. mooie tuin.

 47. bart schreef:

  Hier van ’t zelfde dreamygirl: ooit komt de zwemvijver er wel, maar eerst staan er nog een hoop andere dingen in de planning. Alles op zijn tijd. Bedankt voor het compliment :-)

 48. Berna Wellen schreef:

  Hoi Bart,
  dank voor de waardevolle informatie!
  ik ben van plan een zwemvijver aan te leggen bij ons huis in Noord-Italië/Piemont.
  De grondsoort is leem. is dat een goede ondergrond volgens jou? en het is er in de zomer flink warm. Moet ik daarom extra maatregelen treffen voor koeling van het water, met een pomp bijvoorbeeld? Het land is heuvelachtig dus er kan ook veel water van boven de vijver in lopen…gezien een van de commentaren hier boven zou er dan te veel voeding in de vijver komen. moet ik dan een wal aanleggen om dit te voorkomen?

 49. Christien Scholten schreef:

  Is het mogelijk om een zwemvijver te maken van een bestaand zwembad van , ruim genomen , 5 bij 10 meter en ong. 130 / 140 diep. Het is niet lonend het zwembad iedere zomer te laten draaien maar het is er wel en dat ziet er niet zo leuk uit in de tuin .

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.